Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ναυτικού που υποβάλλεται εντός του επομένου έτους από εκείνο κατά το οποίο πραγματοποίησε θαλάσσια υπηρεσία.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι τρία (3) χρόνια. (π.χ. για τα επιδόματα των ετών 2016, 2017 και 2018 η Υπηρεσία δέχεται κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι και 31/12/2019, 31/12/2020 και 31/12/2021 αντίστοιχα). Μετά παραγράφεται το δικαίωμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο δικαιούχος για την είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

α. Αίτηση (σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο).

β. Αποδεικτικά θαλάσσιας υπηρεσίας (ναυτικό φυλλάδιο - πιστοποιητικά κ.λ.π.)

γ. Αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντ' αυτού ληξιαρχική πράξη γάμου του δικαιούχου και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών)

δ. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ που ανήκει ο δικαιούχος και ΑΜΚΑ δικαιούχου.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο με απόφασή του, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις λάθους, ο ναυτικός δικαιούται για την θαλάσσια υπηρεσία ή τον αριθμό των παιδιών να ζητήσει τον επανυπολογισμό του επιδόματός του. Ο επανυπολογισμός επιτρέπεται για μία φορά μόνον κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου. Επανυπολογισμός για δεύτερη φορά επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λάθους της Υπηρεσίας η επανεξέταση επιτρέπεται απεριόριστα.

Για τον χρόνο ενάρξεως αναστολής, διακοπής κ.λ.π. της παραγραφής της αξίωσης εισπράξεως του οικογενειακού επιδόματος εφαρμόζονται οι ισχύουσες "περί λογιστικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου" διατάξεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος